Målsättningar

Huvudsyftet är att utbilda tränare för att uppmuntra utövandet av fotboll i en säker och inkluderande miljö och att ge dem de nödvändiga verktygen för att engagera och utveckla unga spelare så att de inte tappar intresset och fortsätter att spela sporten.

De viktigaste specifika målen är således följande:

Målsättning 1

Målsättning 1

Skapa utbildningsmaterial som utbildar tränare i värderingar som lagarbete, respekt och empati, genom fotboll, som de kan använda i sina dagliga liv.

Målsättning 2

Målsättning 2

Öka medvetenheten om idrottens potential som ett verktyg för social integration.

Målsättning 3

Målsättning 3

Stödja unga vuxna från missgynnade miljöer att delta i samhällsaktiviteter.

Målsättning 4

Målsättning 4

Utveckla en gemensam strategi för att tillgodose gemensamma behov inom utbildning och idrott.

Målsättning 5

Målsättning 5

Stärka de deltagande organisationernas kapacitet att arbeta på transnationell och sektorsövergripande nivå (idrott, utbildning, digitalisering osv.).

Målgrupper

Deltagarna i projektet är indelade i TVÅ grupper

1. DIREKT Deltagare, som direkt kommer att dra nytta av de aktiviteter som organiseras inom ramen för projektet, nämligen mentorer och utbildare av vuxna (utbildare) och unga vuxna.

Vuxna mentorer, tränare, utbildare … är den första huvudgruppen, särskilt de som saknar metod- och utbildningsresurser när de tränar människor från missgynnade bakgrunder eller marginaliserade områden eller distrikt och som behöver lära sig nya tekniker och verktyg för att hjälpa dem att förbättra kvaliteten på sina fotbollsträningsprogram och omfattningen av sin verksamhet.

Unga vuxna, särskilt de från missgynnade områden, svåra miljöer, invandrare eller med ekonomiska svårigheter, som kan dra nytta av fotbollsträning och -utövning som ett medel för social integration och/eller vägar till professionalisering.

    2. INDIRECT PARTICIPANTS och STAKEHOLDERS OF THE PROJECT , som indirekt kommer att dra nytta av de aktiviteter som organiseras inom ramen för projektet. De kommer att nås genom spridnings- och exploateringsaktiviteter, eftersom de kan vara intresserade av att dra nytta av projektresultaten: gymnasieskolor som erbjuder fotboll som en fritidsaktivitet, idrottsföreningar, sociala myndigheter i kommuner som partnerna samarbetar med, andra icke-formella och informella organisationer som vill förbättra och utöka utbudet av sin fotbollsträning, etc. Indirekt kommer alla ovan nämnda medlemmar att dra nytta av projektet, eftersom de kommer att lära sig om resultaten av projektet om öppna utbildningsresurser och material som utvecklats inom ramen för projektet. Vid behov kommer partnerorganisationerna att ge dem stöd och råd när det gäller utnyttjandet av projektresultaten.

Riktlinjer

Riktlinjer baserade på god praxis/fallstudier... inriktade på social integration genom fotboll

Guiderna riktar sig till yrkesverksamma som kan involvera och stödja ungdomar från missgynnade miljöer att delta i idrottsaktiviteter, särskilt att gå med i ett fotbollslag.

Riktlinjerna ger en omfattande beskrivning av fördelarna med idrott och lagarbete för unga människor, särskilt de från missgynnade bakgrunder. De innehåller råd om hur man tar itu med viktiga frågor som inkludering, kommunikation och motivation, samt hur man mäter effekterna.

De bygger på enskilda intervjuer och fokusgrupper med utbildare och lärare, samt på god praxis på EU-nivå.

Vägledningen tas fram gemensamt, med bidrag från yrkesverksamma i flera utvecklingsstadier, och kommer att innehålla citat och exempel från verkliga erfarenheter. Ungdomar som har dragit nytta av de principer som identifierats genom programmet kommer att intervjuas av projektpartner om sina erfarenheter.

Rulla till toppen